شخصیت ها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. عناصر محتوا
  4. chevron_right
  5. شخصیت ها

شخصیت ها

نام اعضا

شخصیت ها

شخص 1

Founder
شخصیت ها

شخص 2

Senior developer
شخصیت ها

شخص 3

Manager

استایل فلت

شخصیت ها

شخص 1

Main developer
شخصیت ها

شخص 2

Web designer
شخصیت ها

شخص 3

Support manager
فهرست